Falcon 460 EC

Veikliosios medžiagos: tebukonazolas 167 g/l, triadimenolas 43 g/l, spiroksaminas 250g/l
Sudėtyje yra N, N-dimetildekanamido.
Produkto forma: koncentruota emulsija
 
Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, rugių ir vasarinių miežių, miško lapuočių sodmenų ligų.
Skirtas profesionaliam naudojimui.
 
DĖMESIO!
Kenksmingas įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
Nudegina.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Gali pakenkti negimusiam vaikui.
Saugoti nuo vaikų.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti šią etiketę).
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Sudėtyje yra spiroksamino. Gali sukelti alergiją.
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Purškimo norma: 0,4-0,6 l/ha
Purškimo laikas
FALKONĄ galima purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61) ir ne vėliau kaip iki grūdų pieninės brandos tarpsnio. Javai ypač ligoms jautrūs formuojantis paskutiniam lapeliui ir plaukėjant. Jei fungicidas naudojamas per du kartus, pirmą kartą bamblėjimo pradžioje ar vos pasirodžius paskutiniam lapui, o antrą kartą plaukėjimo pabaigoje ar žydėjimo pradžioje.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha, didžiausias vandens kiekis rekomenduojamas vešliems pasėliams, ypač sausomis sąlygomis.
Dalintis su draugais: