Baytan trio

Veikliosios medžiagos: fluopiramas 5 g/l, fluoksastrobinas 25 g/l, triadimenolas 150 g/l
Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui.
Sisteminio ir kontaktinio veikimo, piridiniletilbenzamidų, strobilurinų ir triazolų cheminių grupių beicas. Skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, avižų sėklų beicavimui.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.
 
Pavojingas
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazol-3(2H)-1. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos  nurodymus.
Laikyti užrakintą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę pagal nacionalinius teisės aktų
reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos taip pat būtų visiškai įterptos lauko gale.
Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.
 
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
 
Naudojimo intrukcija
BAYTAN TRIO - sisteminio ir kontaktinio veikimo, fungicidinis beicas, naikinantis sėklų viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus. Beicas yra sudarytas iš trijų veikliųjų medžiagų: fluopiramo, fluoksa strobino ir triadimenolo. Fluopiramas yra visiškai nauja, sisteminė veiklioji medžiaga, kuri priklauso piridiniletilbenzamidų cheminei grupei. Fluopiramas naikina platų spektrą ligų sukėlėjų. Ypač efektyvus nuo dryžligių.
Fluoksastrobinas yra kontaktinis, strobilurinų klasės fungicidas, veiksmingai naikinantis Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes ir Oomycetes klasių patogenus. Fluoksastrobinas ypač efektyviai apsaugo nuo pavasarinio pelėsio. Fluoksastrobinas pasižymi greitu ir ilgai trunkančiu poveikiu. Jis trikdo mitochondrijose vykstantį patogeninių grybų kvėpavimą.
Triadimenolas yra sisteminė, triazolų cheminės klasės veiklioji medžiaga, puikiai naikinanti tiek su sėkla plintančius kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, pavasarinio pelėsio, pašaknio puvinių ir kt. ligų sukėlėjus, tiek oru plintančius miltligės ir rinchosporiozės sukėlėjus ankstyvame augalų augimo tarpsnyje.
 
Pastabos
•Ruošiant tirpalą beicavimui vandens pilama tiek, kad bendras tirpalo kiekis būtų 5 -10 l/t sėklų. Priklausomai nuo beicavimo mašinos techninių galimybių, galima beicuoti iš viso neskiestu arba skiestu nedideliu kiekiu vandens beicu.
•Norint gauti gerą efektą, reikia beicuoti gerai sureguliuotomis mašinomis, kad sėklos tolygiai būtų padengtos beicu, naudoti rekomenduojamą normą.
•Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų paviršiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, kad jose nebūtų dulkių ir kitų priemaišų.
•Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios, nešvarios, drėgnesnės negu 16% ar kitaip pažeistos sėklos.
•Negalima beicuotos sėklos palikti kitam sezonui, nes tai gali pakenkti sėklų daigumui.
•Prieš sėją sėjamosios turi būti tiksliai sureguliuotos, o dirva tinkamai paruošta.
•Išbyrėjusias beicuotas sėklas nedelsiant įterpti į dirvą.
•Draudžiama beicuotas sėklas naudoti maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis.
•Beicuotų sėklų maišus būtina atžymėti ir laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai, negalima naudoti grūdų, maisto ir pašarų laikymui. Beicuotas sėklas pilti į didesnius kaip 25 kg maišus.
•Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms, beicuotos sėklos gali kiek vėliau pradėti dygti, tačiau tai javų augimui ir derliui neigiamos įtakos neturi.
 
Tirpalo ruošimas
Beicuojama išvalytomis beicavimo mašinomis, kuriose nėra kitų beicų likučių. Prieš pradedant tirpalo ruošimą, produktą reikia labai gerai suplakti pakuotėje. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas tą pačią dieną. Beicavimo metu tirpalas turi būti gerai maišomas. Būtina atidžiai sureguliuoti tiekimo sistemą ir darbo metu stebėti tirpalo dozavimą. Po darbo reikia kruopščiai išplauti beicavimo mašinos sistemą.
 
Saugos priemonės
Beicuojant būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones: puskaukę su keičiamais filtrais A2 -P2 arba A2 - P3 (atitinkančią standartą EN 14387). Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034), supilant ir sėjant beicuotą sėklą reikia dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų dalelių (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13982). Po ja turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Beicuojant bei sėjant beicuotą sėklą būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm) ar kt.. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Beicuojant juosėti neperšlampančią prijuostę (atitinkančią standartą EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 
Produkto laikymas
Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje,-10 - +40°C temperatūroje,vaikams ir pašaliniams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, tolinuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 2 metai.
 
Dalintis su draugais: